آموزش وردپرس
سرخط خبرها
خانه / مقالات معتبر ایرانی

مقالات معتبر ایرانی

مقالات معتبر ایرانی

مقاله : روش ﻫﺎی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻟﻴﺰر 

ﭼﻜﻴﺪه : ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻮاع روﺷﻬﺎی ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﻣﺘﺮ ﻟﻴﺰری و اراﺋﻪ ﻣﻔﻬﻮم و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن  در ﺻـﻨﻌﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﺨﺴﺖ روﺷﻬﺎی ﺗﺪاﺧﻞ ﺳﻨﺠﻲ و  دی ﻣﺪوﻻﺳﻴﻮن ﻫﻤﺰﻣﺎن را ﻛﻪﺷﺎﻣﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎیﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ۱ ﻓﺎز و FMCW2  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮارداده. ، و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎی ﺳﺎزی ۳ ﻣﺜﻠﺚ ۴ و زﻣـﺎن ﭘـﺮواز ﻣـﻲ ﭘـﺮدازﻳﻢ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ای ﺑﻴﻦ روﺷﻬﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

دانلود این مقاله

مقاله : ﻣﺮوری ﺑﺮ  ﻣﺤﺮک ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺗﻮری ور ﺷﺒﻴﻪ وﺷﻬﺎیﺳﺎزی ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ در رباتیک

چکیده : ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻬﻢ در ﺻﻨﻌﺖ اﻣﺮوزی و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﻫﻤﻴﻦ  ﻃﻮر رﺑﺎﺗﻴﻚ اﻋﻢ از ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻏﻴﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ( ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻣﻘﺪار actuators) ﻣﺤﺮک ﻫﺎ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﺮ  ﭘ ﺑﺎﺷﺪ ﻴﭽﻴﺪﮔﻲ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﺤﺮک ﻣﻲ . ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﺤﺮﻛﻬﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ . اﻣﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺮک ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺗﻮری ﭼﻨﺪی اﺳﺖ ﻛ دارد ﻪ اﺣﺴﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد اﻧﻬﺎ اﻏﺎز ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ و sma ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﺮک ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺗﻮری ﺑﻪ ﺧﺼﻮص eap ﻫﺎ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ روﺷﻬﺎی ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی اﻧﻬﺎ و ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺎی اﻧﻬﺎ ﺷﺮح داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

دانلود این مقاله

مقاله : ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮن

ﭼﻜﻴﺪه :  در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻟﺲ اﻛﺴﻴﻤﺘﺮی ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:اﺳﺘﺎﻧﺪرادﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد و ﭼﮕـﻮﻧﮕ ﻲECG  ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن و ﺗﺴﺖ و ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻛﻪ در اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﺪول ، ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳـﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .

دانلود این مقاله

مقاله : آسانسور دوبل هوشمند

چکیده :در این پروژه چگونگی انتخاب یک کابین و کنترل آن بدین صورت است که زمـان رسـیدن شـخص بـه مقـصد توسـط هـر دو کـابین محاسبه شده و با یکدیگر مقایسه می شود. هر کدام که زمان کمتری را در محاسبه به دست آورد جهت سرویس دهـی انتخـاب مـی شـود. محاسبه زمان برای هر کابین به این صورت می باشد که فرض می شود فاصـله هـر دو طبقـه متـوالی پـس از بـسته شـدن درب و حرکـت آسانسور به بالا یا پایین درمدت ۳ثانیه طی شده و در هر طبقه ای که شخص یا اشخاص قصد سوار یـا پیـاده شـدن از آسانـسور را داشـته باشند متوسط ۵ثانیه توقف دارد و درب باز می ماند. باز و بسته شدن درب و حرکت در آسانسورهای واقعی توسط سنسور کنترل می شود. بدین صورت که اگرطی زمان خاصی که حدودا ۲ ۱تا ثانیه می باشد کسی پیاده یا سوار نشود، درب بسته و آسانسور شروع به حرکـت مـی کند. سیستم مذکور زمان توقف ۵ثانیه را در طبقات مورد نظربه صورت متوسط در نظر خواهد گرفت.

دانلود این مقاله

مقاله : استعمال تریستور در کنترل موتورهای الکتریکی چرخان از نوع القایی

چکیده : بسیاری از اوقات لازم می شود که یک موتور را از حالت سکون به حرکت دورانی با سرعت معینی وادار کنیم . در هنگام کار موتور ممکن است به تغییر سرعت ،تعویض جهت چرخش، تغییر وضعیت و شاید برگشت به شرایط اولیه در کوتاهترین زمان ممکن نیاز شود .دوره کار را می توان با تنظیم انرژی الکتریکی موتوری که محرک بار است ,کنترل کرد.موتورهای القایی ماشین های نسبتاً ارزان و مستحکمی هستند که آنها را میتوان بدون کموتاتور و یا حلقه های لغزان ساخت . در نتیجه بنا به علل مذکور تاکنون در مورد کنترل این موتورها از لحاظ راه اندازی ترمز،تغییر جهت چرخش یا سرعت و کنترل وضعیت ،مطالعه و بررسی های زیادی صورت گرفته است . روش های مختلف کنترل دور موتورهای القائی با واحدهای تریستوری مورد بررسی قرار می گیرد ودر خاتمه چند مثال عملی معرفی می شود .

دانلود این مقاله